Online progressive jackpot slots

 1. Hoeveel Zijn Speelautomaten Kaarten Waard Voor Geld 2023: Dat is gewoon de manier van de wereld helaas, en geldt ook voor casino's als het doet om offline handelaren.
 2. Gratis Veilig Casino Sites 2023 - Bekijk de top Yggdrasil slots hieronder om te zien wat al het gedoe is over.
 3. Populair Casino Hoe Moet Dat 2023: Op het gebied van records, een van de meest fascinerende gokken records in het bestaan werd ingesteld door een vrouw genaamd Patricia Demauro.

Betrouwbare online apotheek Hertogenbosch

Betrouwbaar Blackjack Met Welkomstbonus 2023
Deze instelling beschikt over de Playtech-platform en biedt meer dan 200 titels in instant en downloadbare formaten, en dit betekent dat iedereen kan profiteren van deze promoties, ongeacht wat hun voorkeuren zou kunnen zijn.
Elektronische Roulette Online Zonder Geld 2023
Meestal, dealers gebruiken 6 of 8 decks, wat betekent dat u kunt proberen uw eigen strategie, maar je zou kunnen vasthouden aan de gemeenschappelijke blackjack basisstrategie om uw winnende kansen te maximaliseren.
Ons web casino werkt de klok rond en biedt unieke kansen.

Jackpot gevallen in Haarlem

Nieuw Casino Snel Uitbetalen
De slot machine Annihilator is maar een van de vele games die dit thema.
Croupier Gokken Regels Voor Geld 2023
Echter, we kunnen begrijpen voor beginners en beginners in de wereld van het gokken, in eerste instantie het selecteren van games van keuze kan ontmoedigend zijn en zo niet, voel je je erg verwend voor de keuze met de hoeveelheid games en keuzes die je daar hebt.
Nieuwe Casino Registratie Bonus

aanvraag aanbieding en korting

U kunt onderstaand formulier gebruiken indien u meer informatie wenst over onze aanbiedingen en kortingen

  Aanvraag informatie over kortingen of aanbiedingen

  Door gebruik te maken van het onderstaande formulier kunnen wij u voorzien van al onze kortingen en aanbiedingen die momenteel actueel zijn.
  Wij vragen enkele persoonlijke gegevens van jou om u dan zo correct mogelijk onze kortingen te kunnen bezorgen.

  Ik wens meer informatie over kortingen of aanbiedingen

  Aanvraag kortingenAanvraag aanbiedingen-% βP3. Tri-complex gamma

  Maak je keuze?

  Contacteer mij per telefoon of gsmStuur mij een e-mail

  Ik ga akkoord met de voorwaarden en de Privacyverklaring (GDPR)

  Artikel 1. Toepasselijkheid

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor O’pure, een
  handelsnaam van Copy & Content bvba. Zij hebben voorrang op die
  van de opdrachtgever en behoudens andersluidend en welomschreven
  beding, doet de opdrachtgever afstand van zijn algemene voorwaarden.

  Artikel 2. Getekende offerte

  Om betwistingen te vermijden, starten de werkzaamheden pas zodra
  O’pure de door de opdrachtgever getekende bestelbon, die deel
  uitmaakt van de door O’pure opgestelde offerte, per fax of brief in
  zijn bezit kreeg.
  Alle prijzen zijn exclusief btw. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in
  welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel
  werd bepaald. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor
  toekomstige opdrachten. Bij samengestelde prijzen bestaat geen
  verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig
  gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

  Artikel 3. Kwaliteitsgarantie

  Elke afgeleverde tekst wordt bewerkt door drie copywriters: de aan het
  project toegewezen tekstschrijver, de kwaliteitsbewaker die controleert
  of de tekst inhoudelijk voldoet, en de eindredacteur die taalkundig checkt.

  Artikel 4. Eén correctieronde

  De opdrachtgever heeft recht op één ronde voor herziening en/of
  correctie van elke tekst. Bijkomende correcties worden beschouwd als
  auteurscorrecties en extra aangerekend tegen de in de offerte vermelde uurprijs. Als auteurscorrecties worden ook beschouwd alle fundamentele wijzigingen aan inhoud en stijl ten opzichte van de originele
  briefing, tenzij expliciet anders in de offerte werd overeengekomen.

  Artikel 5. Overdracht van intellectuele rechten

  O’pure behoudt het eigendom van alle opgeleverde teksten tot de
  factuur volledig door de opdrachtgever is betaald. Op dat moment
  draagt O’pure de integrale en onvoorwaardelijke intellectuele rechten
  op het afgeleverde product over aan de opdrachtgever. Die is geen
  extra vergoeding verschuldigd bij hergebruik, ook niet door derden, in
  hetzelfde medium of andere media.

  Artikel 6. Wederzijdse vertrouwelijkheid

  O’pure verplicht zich tot geheimhouding van de opdrachtgever
  tegenover derden, van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de
  uitvoering van het werk kennis wordt genomen. O’pure neemt alle
  mogelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de belangen
  van de opdrachtgever.
  De opdrachtgever zal zonder toestemming van O’pure aan derden
  geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze of offerte van
  O’pure, dan wel zijn rapportering ter beschikking stellen.

  Artikel 7. Vrijwaring door de opdrachtgever

  De opdrachtgever heeft de plicht om de geleverde teksten en diensten
  te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden, en aanvaardt
  de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart O’pure
  tegen elke aansprakelijkheid, ook tegen aanspraken door derden met
  betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de
  overeenkomst worden gebruikt, met inbegrip van enige schade die
  hieruit voortvloeit.

  Artikel 8. Facturering

  O’pure factureert bij oplevering van de finale tekstversie.
  Als de correctieronde waarvan sprake in artikel 4, echter langer op
  zich laat wachten dan 15 dagen, door verzuim van de opdrachtgever,
  heeft O’pure het recht om het volledige bedrag te factureren
  alvorens de correctieronde plaatsvond. Voor opdrachten die lopen over
  meer dan 30 dagen, heeft O’pure het recht om een maandelijkse
  factuur op te maken voor de geleverde prestaties. O’pure heeft
  het recht om iedere deellevering (levering van onderdelen van een
  samengestelde opdracht) afzonderlijk te factureren.

  Artikel 9. Klachten binnen 8 dagen

  Elke factuur wordt als door de klant aanvaard beschouwd, indien die
  niet binnen acht dagen na verzending schriftelijk per aangetekende
  zending protest aantekent. Klachten zijn slechts mogelijk voor zover
  de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen,
  bewerkt of verwerkt, of op andere wijze daarover beschikt.
  Artikel 10. Betaling binnen 15 dagen
  Alle facturen zijn betaalbaar tot 15 dagen na factuurdatum, zonder
  aftrek van enige korting.

  Artikel 11. Schadevergoeding en verwijlintresten

  Elke laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een
  contractuele fout volgens art. 1147 BW. In dat geval wordt het bedrag
  van de factuur zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met
  een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een minimum van 150
  EUR. Bovendien zullen verwijlinteresten van 1% per maand worden
  aangerekend. Delen van maanden worden bij de berekening in
  aanmerking genomen als volle maanden. Vergoeding en interest zijn
  verschuldigd, ongeacht eventuele gerechtelijke interesten en kosten.

  Artikel 12. Wijziging van de opdracht

  De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan
  worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen om de
  aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien dit leidt
  tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan O’pure de uitvoering
  van de delen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de
  opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase
  schriftelijk heeft goedgekeurd.

  Artikel 13. Verzuim van de opdrachtgever

  Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door
  verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt
  vertraagd, kan door O’pure het volledig overeengekomen bedrag
  in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de al gemaakte
  kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen en dit onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interesten te vorderen.

  Artikel 14. Rechtbank van Mechelen

  De overeenkomst in al haar onderdelen valt onder het Belgische
  recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen.
  Deze algemene voorwaarden zijn geldig sinds 1 april 2015

  Privacyverklaring

  Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken, door je in te schrijven op voor een afspraak geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als jij daar toestemming voor geeft.

  Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

  Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van O’pure. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden.

  Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid.

  Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens:

  • op te vragen en in te kijken,
  • te (laten) wijzigen,
  • te (laten) schrappen.

  Dit kan voor één of meerdere vermeldingen in verschillende databases.

  Je kan ook vragen om uit alle databases te worden verwijderd. Je wordt dan ‘vergeten’ en op geen enkele manier nog gecontacteerd.

  Als je de wijzigingen of schrapping zelf doorvoert, dan is dit meteen effectief. Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 30 dagen.

  Hoe laat je je rechten gelden?

  Dit kan door op een link te klikken onderaan de nieuwsbrief of door een eenvoudig verzoekt te mailen naar info@poure.be. Je kan ook het contactformulier gebruiken.

  Vermeld steeds:

  • Voor- en achternaamvan de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
  • E-mailadresvan de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
  • Welke wijzigingenje wil doorvoeren of je wil dat de persoon geschrapt wordt.

  Zo verwerken we jouw gegevens

  De verwerkingsverantwoordelijke is:

  • naam + naam organisatie
  • adres
  • eventueel: telefoonnummer
  • e-mailadres

  Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door volgende gegevensverwerkers (die ook de GDPR-regels naleven).

  eigen naam + naam eigen organisatie + adres + eventueel: telefoonnummer + e-mailadres

  Voor het versturen van e-nieuwsbrieven is de gegevensverwerker Mailchimp met basis in de U.S.A. Door in te schrijven op onze nieuwsbrief ga je akkoord met de voorwaarden van Mailchimp. Met deze gegevensverwerker is een overeenkomst gesloten om jouw persoonsgegevens te beschermen.

  Woocommerce wordt gebruikt voor wat aankoop van producten betreft. Ook hier worden jouw persoonsgegevens verwerkt en beschermd opgeslagen.

  Voor gebruiksanalyse van onze website schakelen wij Google Analytics in. Hiervoor wordt anoniem informatie over het gebruik van onze website verzameld. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan Google en niet gebruikt voor marketing- en reclamedoeleinden.

  Welke gegevens worden verzameld?

  Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om jou informatie door te sturen.

  Dat kan zijn:

  • voornaam en naam
  • e-mailadres
  • woonadres
  • werkadres
  • telefoonnummer
  • btw-nummer

  In formulieren is sommige informatie verplicht (meestal aangeduid met een *), deze gegevens zijn nodig om jou de gewenste dienst te kunnen leveren.

  Andere informatie – niet aangeduid met * – kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. Jij kiest of je hier gegevens invult.

  Op basis van ingevulde gegevens of geplaatste cookies (zie verder) worden geen marketingprofielen aangemaakt.

  Waarom worden jouw persoonsgegevens bijgehouden?

  Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:

  • Contactformulier: om aan je vraag te voldoen, een antwoord te geven (uitvoeren opdracht).
  • Inschrijving op nieuwsbrief: om je af en toe een nieuwsbrief toe te sturen met aanbiedingen of informatie die je kan interesseren (toestemming betrokkene) Deze nieuwsbrief wordt enkel verstuurd als er voor u interessante informatie is, die kan gaan om nieuws uit de koffiewereld, tips over zetten en kopen van koffie en prijspromoties.
  • Aankoopformulier: om je aankoop te kunnen verwerken, de gewenste producten te leveren en je andere producten te kunnen tonen die je misschien interesseren (uitvoeren opdracht en gerechtvaardigd belang)
  • Aanvraag brochure: om je de brochure op te sturen (uitvoeren opdracht)

  Een uitzondering hierop kan enkel met jouw expliciete toestemming.

  Hoe lang worden je gegevens bijgehouden?

  Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden maximaal tot 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

  Doorgifte aan derden

  Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst  mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy.

  Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (nieuwsbrief versturen, product aankopen, dienst boeken …) of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

  Zo wordt een derde partij ingeschakeld voor:

  • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. boekingsoftware, verkoopsoftware …);
  • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

  Als je hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft, worden je persoonsgegevens gedeeld met derden, bijvoorbeeld: xxxxx, xxxxxx en xxxxxx. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, behalve Mailchimp en Google.

  Minderjarigen

  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

  of

  Wij hebben absoluut niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker minderjarig is. Zorg daarom dat je betrokken bent bij de online activiteiten van je minderjarige kinderen om te voorkomen dat hun gegevens door ons of onze partners worden verwerkt.

  Beveiliging van gegevens

  De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik.Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.

  Iedereen die namens O’pure jouw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie.

  Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

  Alle medewerkers van O’pure zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy.

  Als het nodig is worden persoonsgegevens gepseudonimiseerd en geëncrypteerd.De systemen worden geregeld getest en geëvalueerd.

  Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

  Tijdens een bezoek aan deze website worden automatisch gegevens opgeslaan over het gebruik van de website. Dit zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anonieme gegevens (je IP-adres wordt bijvoorbeeld niet bijgehouden). We analyseren die informatie met Google Analytics (lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer info) om onze website te kunnen verbeteren, er wordt echter geen persoonlijke informatie bijgehouden of doorgegeven aan Google en aan andere derden.

  Noot: in het kader van de GDPR is het niet meer toegelaten om zonder toestemming persoonlijke informatie zoals IP-adres bij te houden in Google Analytics.

  Cookies

  Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Dit gebeurt anoniem. Lees hierover meer in ons cookiebeleid.

  Kort samengevat: functionele cookies laten onze website beter werken, analytische cookies vertellen ons iets over hoe de website wordt gebruikt. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven. De cookies worden niet gebruikt voor marketing of reclame.

  Je kan cookies uit- en inschakelen in je browserinstellingen en ook wissen.

  Dit moet je uiteraard aanpassen als je wél tracking-cookies gebruikt.

  Facebook, Twitter en andere sociale media

  Op deze site staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik – een cookie op je computer. Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op  en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen.

  Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.

  Wijzigingen

  Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van x xxxxx xxxx

  Als het misgaat …

  We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.

  Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

  Klachten

  Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer dan davidvb@mac.com en we zoeken een oplossing.

  Meer informatie over klachtenprocedures vind je op volgende websites: privacycommissie, Vlaamse Toezichtcommissie.